Rutiner för klagomålshantering Edleskogs friskola.

2022/2023

Enligt skollagen kap. 4 8 § och 25 kap. 8 § har du rätt att lämna synpunkter och klagomål på din förskola, fritidshem eller skola. Vi på Edsleskogs friskola har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser dem som en hjälp att förbättre och utvecka verksamheten.


Mottagandet av klagomål

Oavsett hur ett klagomål eller förslag kommer till skolans kännedom ska det beaktas och omfattas av Edsleskogs friskolas rutin för utredning och åtgärdande av klagomål.

Klagomål kan lämnas på det sätt den klagande tycker är lämpligt, t ex muntligt genom telefon, vid personliga möten eller via e-post. Även anonyma klagomål ska tas om hand och utredas.

Alla som lämnar klagomål och förslag ska bemötas med vänlighet, lyhördhet och respekt samt informeras om Edsleskogs friskolas rutiner för klagomålshantering.

Mottagandet av ett klagomål ska vara inriktat på att hitta en lösning på det problem som tas upp.

Den som tar emot ett klagomål ska hänvisa i första hand till den på skolan som ansvarar praktiskt för handläggningen av den fråga klagomålet gäller. Detta därför att ett uppkommet problem som regel bör lösas där det uppstod med berörda parter direkt involverade. Om man som mottagare av ett klagomål känner sig osäker på hur man ska hantera situationen ska man hänvisa den klagande till rektorn. Om den klagande så önskar ska denne få tala med eller kontaktas av rektor.

 

Dokumentation av inkommande klagomål

Alla klagomål bör dokumenteras. Men det är viktigt att hitta en avvägning där rena småsaker och enstaka missförstånd inte dokumenteras. Sådant som t ex kan rättas till med ett enkelt förtydligande ska inte dokumenteras. Vid oklarhet om en inkommen fråga ska bedömas som klagomål, och som ska dokumenteras eller inte, avgörs av rektor.

Den på skolan som slutligen hanterar klagomålet är också ansvarig för dokumentationen. Om klagomålet bedöms som allvarligt, bör den klagande skriva under att han/hon godkänner anteckningen om uppgifterna som lämnats.

Dokumentationen ska innehålla följande:
• Beskrivning av klagomålet

• Vem som lämnat och vem som tagit emot klagomålet (om inte denne väljer att vara anonym)

• Om den klagande har några förslag på lösningar/åtgärder

• Vem som skall ansvara för klagomålet på skolan

• Uppgift om vidtagen åtgärd
Samtliga uppgifter ska dateras och dokumentationen lägges i särskild mapp märkt ”Klagomålshantering” i kassaskåpet i lärarrummet.

 

Åtgärdshantering

Alla klagomål som dokumenteras ska utredas. I utredningen kan tre beslut fattas.
Synpunkten/klagomålet kräver inte några åtgärder.

Ett förslag om vissa åtgärder.

En redovisning av vilka åtgärder som bör utföras.
Styrelsen ska i förekommande fall – så som vid alla allvarliga klagomål samt i frågor skall beslutas av styrelsen– informeras om detta för eventuellt ställningstagande och beslut.

Efter det att utredning och när ett beslut fattats skall den klagande bli informerad, om denne är känd. Återkoppling skall ske senast en vecka efter beslutet tagits. Det är den som ansvarar för utredningen som också ansvarar för återkopplingen.

 

Uppföljning

Rektorn ansvarar för att utredning av klagomål görs och att dess åtgärder följs. Enklare åtgärder blir en del av löpande rutiner medan andra kan ge anledning till översyn av arbetssätt och/eller administrativa rutiner. Inkomna dokumenterade klagomål sammanställs av rektor vid varje terminsslut och redovisas för styrelsen.