Likabehandlingsplan för Edsleskogs friskola

2023/2024

Inledning

De barn som vi tar emot kommer till skolan med olika erfarenheter, social mognad och förutsättningar. Många är väl rustade och motiverade men det finns elever med dolda handikapp, koncentrationssvårigheter och utanförskap.

Enligt skollagen (SFS 2010:800):

Ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling (7 §). Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever (8 §).

Krav på likabehandlingsplan

I varje förskola och skola ska huvudmannen se till att en likabehandlingsplan finns för varje enskild verksamhet.

Likabehandlingsplanens främst syfte är att:
främja likabehandling, förebygga och motverka trakasserier och annan kränkande behandling.
Planerade åtgärder redovisas, planen ska ses över och följas upp varje år.
Uppföljning och utvärdering av åtgärderna ska ske i den skriftliga
kvalitetsredovisningen som sammanställs årligen.

Barnen, eleverna och personalen engageras och deltar i arbetet med att ta fram, följa upp och se över verksamhetens likabehandlingsplan.

Föräldrarna får information om vad som gäller för att kunna påverka och bli delaktiga i arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Våra övergripande mål:

Vi arbetar för en skola där alla känner sig trygga.

Elever och vuxna ska respektera varandra.

Vi arbetar förebyggande mot alla former av kränkande behandling.

Vi accepterar aldrig någon form av mobbning eller annat kränkande beteende. Om vi upptäcker att detta förekommer, kommer vi med all kraft se till att det upphör.


Diskriminering

Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och integritet, samt har samband med:

- etnisk tillhörighet

- religion eller annan trosuppfattning

- sexuell läggning

- funktionshinder

      - kön

     - är av sexuell natur (sexuella trakasserier)
Annan kränkande behandling

Ett uppträdande som kränker ett barns eller elevs värdighet, t.ex. mobbning. Det kan t.ex. vara negativa handlingar som upprepas, sker i smyg, i förbifarten eller helt öppet med avsikt att tillfoga en annan person skada eller obehag.

 

En kränkning kan vara:

Fysisk - knuffar, slag, sparkar, bli spottad på

Verbal - hot, hån, glåpord, elaka kommentarer, förtal

Psykosocial- utfrysning, isolering, ryktesspridning

Text och bildburen- klotter, brev, lappar, e-post, SMS, MMS

Övrigt - grov respektlöshet eller annat ovänligt sätt

 

Att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling.

Vi ska vara uppmärksamma på om någon elev.

I skolan:

Är håglös, tystlåten, grubblande.

Är passiv, ”ingen lust”, uppgiven

Håller sig undan, går/står för sig själv.

Håller sig i närheten av någon vuxen.

Dröjer sig kvar i klassrummet, går ogärna ut på rast.

Har stor ströfrånvaro, ont i magen, huvudvärk, dålig aptit.

Är orolig och okoncentrerad inför eller efter rasten, uppriven, nedstämd efter rasten.

Har ett överdrivet ”clownbeteende”

Får försämrade skolresultat.

Inte blir bjuden på kalas.

Har trasiga kläder eller blåmärken utan trovärdig förklaring.

Saknar vänner.

 

Hemma:

Blir tystare, grubblande, frånvarande, verkar håglös.

Inte berättar vad som händer i skolan.

Inte har kompisar som följer med hem, eller slutar att umgås med kompisar.

Får återkommande huvudvärk.

Får oförklarliga och plötsliga vredesutbrott.

Visar aggressioner riktade mot familjemedlemmar, även husdjur.

Får sämre aptit.

Har sömnsvårigheter.

Har blåmärken och andra skador.

Blir av med saker.

Får sämre studieresultat.

Ofta pratar negativt om klasskamrater.

Skolkar.

 

Förebyggande arbete i skolan

Vi kommer att revidera vår Likabehandlingsplan en gång per år.
Vi kommer att stärka elevdemokratin och elevmedverkan genom klass- och elevråd.
Vi arbetar för att rasten och inväntan på bussen känns trygg där vuxna alltid är närvarande.
Vi jobbar varje vecka utifrån vår värdegrund som vi regelbundet tittar över och pratar om.
Informera om nätmobbning. Vad får man skriva/inte skriva på nätet?
Personalen för ständigt en diskussion om förhållningssätt/arbetssätt, för att få en så god vistelse som möjligt för alla på skolan.
Läraren ska klart och tydligt markera för eleverna sitt ställningstagande mot kränkande behandling.
Arbeta för ett gott och nära samarbete med hemmen.
Utvecklingssamtal och föräldramöte.

 

Hur vi löser akuta diskrimineringsfall/kränkningar mellan elever.

Varje incident av kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna i skolan.

När en situation inträffar som innehåller hot, våld eller elaka tilltal/beteenden mellan elev och elev. Agerar vi enligt följande.

Avbryt situationen genom att träda emellan.

Stoppa våldshandlingen genom att hålla om eleven som utför handlingen.

Förklara att våld och hot inte är tillåtet och aldrig kan accepteras.

Finns det inte en kollega i närheten, försök att få en elev att hämta hjälp.

Lämna inte de elever som bråkar.

Avbryt de som uttrycker elaka tilltal, könsord, gör fula gester/miner, fryser ut.

När en diskrimineringssituation/kränkning uppkommit ska samtal äga rum med de elever som varit inblandade. Flera vuxna bör delta vid samtalet.

Det är viktigt att lyssna på båda parter var för sig.

Ett vanligt sätt att arbeta när man löser problem i skolan, är att man frågar mycket om och runt själva problemet.

 

På Edsleskogs friskola försöker vi att tänka annorlunda. Vi försöker att fokusera mer på lösningen än på problemet. I stället för att ställa frågor om problemet försöker vi ställa frågor om de tillfällen då det fungerar bättre.

Exempel på frågor:

Vid vilka tillfällen är det inte något problem?

Vad är det som gör att det fungerar bättre i dessa situationer?

Vad är det mer som fungerar?

Vad tror de det beror på att det fungerar bättre vi dessa tillfällen?

Vad säger eleven själv att han/hon kan göra?

 

Vi tycker det är mer respektfullt att någon blir ansvarig för en lösning än att någon blir ansvarig för ett problem.

Den personal som sett händelsen skriver en händelserapport eller tillbudsrapport. Mer information kan ofta fås genom samtal i klassen. Fler vittnen kan ha sett/hört vad som hänt.

Beroende på hur allvarlig diskrimineringen varit ska en handlingsplan upprättas tillsammans med berörda elever. Föräldrar informeras. Problemet följs upp vid behov, så länge det kvarstår. Vid upprepad eller allvarlig diskriminering ska berörd personal diskutera lämpliga åtgärder.


Personal ska dokumentera:

a) beskriva situationen

b) beskriva de åtgärder som vidtagits

c) förankra dessa åtgärder hos föräldrarna
 

Om detta inte hjälper, ska rektor och kurator/psykolog kallas till en elevvårdskonferens. Finns ingen annan lösning lämnar rektor ärendet vidare till polismyndigheten.

 

Kvalitetssäkring av likabehandlingsplanen:

För att säkerställa att arbetet mot kränkande behandling sker på ett tillfredsställande sätt och att alla rutiner följs så har skolan tagit fram följande ansvarsfördelning.

Rektor har....

det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Rektor ansvarar också för att utbildning sker av personal så att arbetet blir levande och aktuellt.

Personal har...

ansvar för att eleverna får ta del och förstå innebörden av skolans likabehandlingsplan. Den ska följas i det dagliga arbetet både i och utanför klassrummet.

 

Vad säger våra styrdokument

 Skollagens (SFS 2010:800) portalparagraf

Kap 6- Åtgärder mot kränkande behandling

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbeteHuvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.


Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling

7§ Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.


Plan mot kränkande behandling

8§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

 
Läroplanerna förtydligas det demokratiska uppdraget och den värdegrund som kommer till uttryck i skollagen.

I Lgr 11 fastslås de värden som skolan ska gestalta och förmedla: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (s.7).
 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (s.7).

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
Utbildning- diskrimineringsförbud

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.

6 § Förbudet i 5 § hindrar inte
1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män vid tillträde till annan utbildning än sådan som avses i skollagen (2010:800),
2. tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan eller fritidshemmet, eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen, eller
3. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.