Likabehandlingsplan förskolan Regnbågen
202/2024

Inledning
De barn som vi tar emot kommer till skolan med olika erfarenheter, social mognad och förutsättningar. Många är väl rustade och motiverade men det finns elever med dolda handikapp, koncentrationssvårigheter och utanförskap.

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling (7 §). Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever (8 §).


Vår vision

Alla på vår förskola ska känna sig bekräftade, sedda, trygga, bemötas med respekt och att accepteras för den de är.
Alla föräldrar ska känna förtroende och tillit när de lämnas sitt barn till oss.

Mål

Vi vuxna är goda förebilder mot barnen, föräldrarna och varandra.
Vi arbetar för att alla ska få ett bra bemötande, både föräldrar och barn, när de kommer till förskolan, genom  att varje dag hälsa på alla och se varje barn genom att säga deras namn.
Vi uppmuntrar barnen att våga säga ifrån – stopp!
Vi har en kontinuerlig dialog med föräldrar. Dagliga samtalet samt 
utvecklingssamtalet. 
Vi lyfter likabehandlingsplanen på våra föräldramöten.
Vi använder vårt styrdokument Förskolans läroplan som grund när vi

Planerar verksamheten.

Vi ser till att vi lyfter likabehandlingsarbetet i det dagliga arbete som ett naturligt begrepp för att påminna varandra. Ett värdegrundsarbete
som ständigt pågår.

Vi ser kontinuerligt över hur vi planerar den yttre och inre miljö för
att den gynnar alla barns utveckling. Vi vuxna är närvarande och 
delar upp oss bland barnen så vi  finns tillhands.

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan vilar på en demokratisk värdegrund där förskolan ska ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö. Alla som arbetar inom förskolan ska respektera alla människors lika värde och respektera varandra.

Lpfö98

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,  jämställdhet mellan könen samt solidaritet med vaga och utsatta är värden som förskolan  skall hålla ledande i arbetet med barnen” (s.4)

FN:S barnkonvention

”Barnkonventionen gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden, om barnet är en flcika eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken gud barnet tror på, om barnet har ett funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt” (FN:s Barnkonvention artikel 2)

Krav på likabehandlingsplan
I varje förskola och skola ska huvudmannen se till att en likabehandlingsplan finns för varje enskild verksamhet.

Likabehandlingsplanens främst syfte är att:
främja likabehandling, förebygga och motverka trakasserier och annan kränkande behandling.
Planerade åtgärder redovisas, planen ska ses över och följas upp varje år.
Uppföljning och utvärdering av åtgärderna ska ske i den skriftliga
kvalitetsredovisningen som sammanställs årligen.

Barnen, eleverna och personalen engageras och deltar i arbetet med att ta fram, följa upp och se över verksamhetens likabehandlingsplan.

Föräldrarna får information om vad som gäller för att kunna påverka och bli delaktiga i arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Definitioner

Diskriminering
Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och integritet, samt har samband med:
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- sexuell läggning
- funktionshinder
- kön
- är av sexuell natur (sexuella trakasserier)

Kränkande behandling
Ett uppträdande som kränker ett barns eller elevs värdighet, t.ex. mobbning. Det kan t.ex. vara negativa handlingar som upprepas, sker i smyg, i förbifarten eller helt öppet med avsikt att tillfoga en annan person skada eller obehag.

En kränkning kan vara:
- Fysisk - knuffar, slag, sparkar, bli spottad på
- Verbal - hot, hån, glåpord, elaka kommentarer, förtal
- Psykosocial- utfrysning, isolering, ryktesspridning
- Text och bildburen- klotter, brev, lappar, e-post, SMS, MMS
- Övrigt - grov respektlöshet eller annat ovänligt sätt

Hur vi löser akuta diskrimineringsfall/kränkningar mellan barn.
Varje incident av kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna i skolan. All personal har ansvaret att  omedelbart ingripa vid misstanke om kränkande behandling. När en situation inträffar som innehåller hot, våld eller elaka tilltal/beteenden mellan två eller fler barn. Agerar vi enligt följande:

- Avbryt situationen genom att träda emellan.
- Stoppa våldshandlingen genom att hålla om barnet som utför handlingen.
- Förklara att våld och hot inte är tillåtet och aldrig kan accepteras.
- Finns en kollega i närheten, försök att få ett annat barn att hämta hjälp.
- Lämna inte de barn som bråkar.

-Avbryt de som uttrycker elaka tilltal, könsord, gör fula gester/miner, fryser ut.
-När en diskrimineringssituation/kränkning uppkommit ska samtal äga rum med de barn som varit inblandade.
- Det är viktigt att lyssna på båda parter var för sig att barnen känner sig hörda och sedda.

- Den personal som sett händelsen skriver en händelserapport eller tillbudsrapport.
- Beroende på hur allvarlig diskrimineringen varit ska en handlingsplan upprättas tillsammans med berörda elever. Föräldrar informeras. Problemet följs upp vid behov, så länge det kvarstår. Vid upprepad eller allvarlig diskriminering ska berörd personal diskutera lämpliga åtgärder.

På Edsleskogs friskola försöker vi att tänka annorlunda. Vi försöker att fokusera mer på lösningen än på problemet. I stället för att ställa frågor om problemet försöker vi ställa frågor om de tillfällen då det fungerar bättre.

Exempel på frågor:
- Vid vilka tillfällen är det inte något problem?
- Vad är det som gör att det fungerar bättre i dessa situationer?
- Vad är det mer som fungerar?
- Vad tror de det beror på att det fungerar bättre vi dessa tillfällen?
- Vad säger eleven själv att han/hon kan göra?

Vi tycker det är mer respektfullt att någon blir ansvarig för en lösning än att någon blir ansvarig för ett problem.

Den personal som sett händelsen skriver en händelserapport eller tillbudsrapport. Mer information kan ofta fås genom samtal i klassen. Fler vittnen kan ha sett/hört vad som hänt.

Beroende på hur allvarlig diskrimineringen varit ska en handlingsplan upprättas tillsammans med berörda elever. Föräldrar informeras. Problemet följs upp vid behov, så länge det kvarstår. Vid upprepad eller allvarlig diskriminering ska berörd personal diskutera lämpliga åtgärder.

Personal ska dokumentera:
a) beskriva situationen
b) beskriva de åtgärder som vidtagits
c) förankra dessa åtgärder hos föräldrarna
 
Om detta inte hjälper, ska rektor och kurator/psykolog kallas till en elevvårdskonferens. Finns ingen annan lösning lämnar rektor ärendet vidare till polismyndigheten.

Kvalitetssäkring av likabehandlingsplanen
För att säkerställa att arbetet mot kränkande behandling sker på ett tillfredsställande sätt och att alla rutiner följs så har skolan tagit fram följande ansvarsfördelning.

Rektor har:
Det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Rektor ansvarar också för att utbildning sker av personal så att arbetet blir levande och aktuellt.

Personal har:
Ansvar för att eleverna får ta del och förstå innebörden av skolans likabehandlingsplan. Den ska följas i det dagliga arbetet både i och utanför klassrummet. 

Föräldrar har:
Om du som förälder misstänker att ditt barn eller någon annans barn blir utsatt för kränkande behandling vill vi att du tar kontakt med någon ur personlen eller rektorn.

Uppförljning/utvärdering

Likabahandlingsplanen utvärderas i juni varje år och den nya planen aktualiseras i början av varje hösttermin.